Ang Mensahe ng Krus - Dr. Jaerock Lee

Ang Mensahe ng Krus

By Dr. Jaerock Lee

  • Release Date: 2016-03-25
  • Genre: Christianity
Our rating: 5/5 stars

Score: (From 0 Ratings)

Ang Mensahe ng Krus by Dr. Jaerock Lee epub - ebook - audiobook

Read book description and reviews bellow

Noong 1985, habang ako’y nananalangin nang taimtim, napuspos ako ng Banal na Espiritu. Sinimulan Niyang ipaliwanag ang lihim na kalooban ng Diyos. Ito ang Mensahe ng Krus. Ipinangaral ko ito sa pananambahan tuwing Linggo sa loob nang 21 linggo. Ang mga cassette tapes tungkol dito ay nakapag-pabagong loob ng maraming tao dito at sa ibang mga bansa. Saan man ipinangangaral ang Mensahe ng Krus, ang Banal na Espiritu ay kumikilos tulad ng lumalagablab na apoy. Maraming tao ang nagsisi sa kanilang mga kasalanan at napagaling sa kanilang mga sakit o karamdaman. Tinalikuran nila ang kanilang mga pag-aalinlangan sa kalooban ng Diyos at natamo ang tunay na pananampalataya at buhay na walang hanggan. Dati rati’y hindi nila tunay na kilala ang Diyos at ang malalim Niyang pag-ibig. Sa pamamagitan ng mensahe ng aklat na ito, naunawaan nila ang plano ng Diyos, nakilala Siya, at nagkaroon ng pag-asa para sa buhay na walang hanggan.

tags: Ang Mensahe ng Krus by Dr. Jaerock Lee eBOOK; Ang Mensahe ng Krus ePUB; Ang Mensahe ng Krus book review; Ang Mensahe ng Krus book summary; book recommendations; book review blog; book summary website; Ang Mensahe ng Krus Audiobook; Dr. Jaerock Lee; Christianity books; books to read Ang Mensahe ng Krus.

User Comments